Podmienky používania

Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky
Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Postur. Na celej stránke sa výrazy "my", "nás" a "náš" vzťahujú na spoločnosť Postur. Spoločnosť Postur ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných na tejto webovej stránke vám, používateľovi, za predpokladu, že súhlasíte so všetkými podmienkami, zásadami a oznámeniami obsiahnutými v tomto dokumente.

Návštevou našej webovej stránky a / alebo zakúpením niečoho od nás sa prihlásite na odber našej "služby" a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi podmienkami ("Zmluvné podmienky", "Podmienky") vrátane akýchkoľvek ďalších podmienok a zásad, na ktoré sa tu odkazuje a / alebo sú k dispozícii prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na všetkých používateľov webovej stránky vrátane, ale nie výlučne, používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a / alebo prispievateľmi obsahu.

Pred prístupom alebo použitím našej webovej stránky si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Prístupom na stránku alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami používania. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nevstupujte na stránku ani nepoužívajte služby. Ak sa tieto Podmienky používania považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto Podmienky používania.

Všetky nové funkcie alebo nástroje pridané do aktuálneho obchodu tiež podliehajú zmluvným podmienkam. Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, upraviť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok používania zverejnením aktualizácií a / alebo zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na stránku po zverejnení zmien predstavuje súhlas s týmito zmenami.

Náš obchod je hostený na Shopify Inc. Táto spoločnosť nám poskytuje online platformu elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby.

ODDIEL 1 - PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÉHO OBCHODU
Súhlasom s týmito zmluvnými podmienkami vyhlasujete, že ste aspoň vo veku plnoletosti vo vašom štáte alebo provincii bydliska, alebo že ste vek plnoletosti vo vašom štáte alebo provincii bydliska a že ste nám dali svoj súhlas umožniť svojim maloletým rodičom používať túto webovú stránku.
Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely a používaním služby nesmiete porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach).
Nesmiete prenášať žiadne červy, vírusy alebo kód deštruktívnej povahy.
Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich služieb.

ODDIEL 2 - VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.
Beriete na vedomie, že váš obsah (s výnimkou informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný jasne a (a) môže zahŕňať prenosy cez rôzne siete; a b) zmeny s cieľom prispôsobiť sa technickým požiadavkám sietí alebo prepojovacích zariadení. Informácie o kreditnej karte sú pri prenose cez siete vždy šifrované.
Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať žiadnu časť služby, používať službu alebo pristupovať k službe alebo akémukoľvek kontaktu na webovej stránke, prostredníctvom ktorej je služba poskytovaná, bez výslovného písomného súhlasu od nás, ďalej predávať ani využívať.
Nadpisy použité v tejto zmluve slúžia len na informačné účely a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky.

ODDIEL 3 - PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A AKTUÁLNOSŤ INFORMÁCIÍ
Nie sme zodpovední, ak informácie poskytnuté na tejto webovej stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Obsah tejto stránky je poskytovaný len na všeobecné informačné účely a nemal by sa používať ako jediný základ pre rozhodovanie bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na obsah tejto stránky je na vaše vlastné riziko.
Táto webová stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nemusia byť nevyhnutne aktuálne a poskytujú sa len na informačné účely. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah tejto webovej stránky, ale nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať informácie na našich webových stránkach. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našich webových stránkach.

ODDIEL 4 - ZMENY SLUŽIEB A CIEN
Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo prerušiť službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah) bez predchádzajúceho upozornenia.
Nebudeme zodpovední voči vám ani žiadnej tretej strane za žiadnu úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie služby.

ODDIEL 5 – VÝROBKY ALEBO SLUŽBY (ak je to relevantné)
Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výlučne online na webovej stránke. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a môžu byť vrátené alebo vymenené iba v súlade s našimi pravidlami vrátenia.
Snažili sme sa čo najpresnejšie zobraziť farby a obrázky našich profesionálov. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie farieb na monitore vášho počítača bude presné.
Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb akejkoľvek osobe, geografickému regiónu alebo jurisdikcii. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akéhokoľvek produktu alebo služby, ktorú ponúkame. Všetky popisy produktov a ceny sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia podľa nášho vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odstrániť akýkoľvek produkt. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby uskutočnená na tejto stránke je neplatná, ak je zakázaná.
Nezaručujeme, že kvalita akéhokoľvek produktu, služby, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste si kúpili alebo prijali, splní vaše očakávania alebo že chyby v službe budú opravené.

ČLÁNOK 6 – PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O FAKTURACII A ÚČTE
Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia sa môžu vzťahovať na objednávky zadané rovnakým zákazníckym účtom alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou a/alebo objednávky s rovnakou fakturačnou a/alebo dodacou adresou. V prípade zmeny alebo zrušenia objednávky sa vás môžeme pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailovej adresy a / alebo fakturačnej adresy / telefónneho čísla poskytnutého v čase zadania objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať akúkoľvek objednávku, ktorá sa podľa nášho vlastného uváženia javí ako zadaná predajcami, predajcami alebo distribútormi.

Súhlasíte s tým, že poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte pre všetky nákupy uskutočnené v našom obchode. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a ďalších informácií vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a podľa potreby vás kontaktovať.

Ďalšie podrobnosti nájdete v našich pravidlách vrátenia tovaru.

ODDIEL 7 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE
Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme, nekontrolujeme ani neovplyvňujeme.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k týmto nástrojom "tak, ako sú" a "ako sú k dispozícii" bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez schválenia. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť súvisiacu s používaním voliteľných nástrojov tretích strán.
Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom webovej stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a mali by ste sa uistiť, že ste si vedomí a súhlasíte s podmienkami, za ktorých sú nástroje poskytované príslušnými poskytovateľmi tretích strán.
V budúcnosti môžeme tiež ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane poskytovania nových nástrojov a zdrojov). Tieto nové funkcie a/alebo služby tiež podliehajú týmto Podmienkam používania.

ODDIEL 8 - PREPOJENIA S TRETÍMI STRANAMI
Niektorý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály od tretích strán.
Odkazy tretích strán na tejto webovej stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami spojené. Nie sme zodpovední za kontrolu alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a nezaručujeme, nemáme žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán alebo akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.
Nemôžeme niesť zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete pred zapojením sa do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť adresované príslušnej tretej strane.

ODDIEL 9 - KOMENTÁRE POUŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PRÍSPEVKY
Keď pošlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) na našu žiadosť alebo bez našej žiadosti, odošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (spoločne "spätná väzba"), súhlasíte s tým, že môžeme upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám odošlete, kedykoľvek a bez obmedzenia. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť komentárov; 2. zaplatiť náhradu za pripomienky; alebo (3) odpovedať na pripomienky.
Môžeme, ale nie sme povinní, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať akýkoľvek obsah, ktorý podľa vlastného uváženia považujeme za nezákonný, nežiaduci, výhražný, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci, alebo ktorý porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto Podmienky používania. Súhlasíte s tým, že vaše komentáre neporušujú žiadne práva žiadnej tretej strany vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iných osobných alebo vlastníckych práv. Súhlasíte tiež s tým, že vaše komentáre nebudú urážlivé ani nebudú obsahovať žiadny nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál alebo počítačové vírusy alebo iný škodlivý softvér, ktorý môže akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za niekoho iného alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod vašich komentárov. Ste výhradne zodpovední za pripomienky, ktoré urobíte, a ich presnosť. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za komentáre uverejnené vami alebo tretími stranami.

ČLÁNOK 10 - OSOBNÉ INFORMÁCIE
Odosielanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov. Ak chcete zobraziť naše zásady ochrany osobných údajov.

ČLÁNOK 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A OPATRENIA
Z času na čas môžu informácie na našich stránkach alebo v službe obsahovať typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia týkajúce sa popisov produktov, cien, propagačných akcií, ponúk, nákladov na prepravu produktov, prepravných časov a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia, zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke nepresné, kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (vrátane po odoslaní objednávky). .
Nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť alebo objasňovať akékoľvek informácie v službe alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránke, vrátane, ale nie výlučne, informácií o cenách, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. Žiadny dátum aktualizácie alebo obnovenia uvedený v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke by sa nemal považovať za označenie, že informácie obsiahnuté v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke boli zmenené alebo aktualizované.

ČLÁNOK 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITIA
Okrem iných zákazov uvedených v Podmienkach používania máte zakázané používať stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; b) povzbudzovať ostatných, aby sa zapájali do nezákonnej činnosti; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne miestne predpisy, pravidlá, zákony alebo nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, hanobiť, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnostného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predložiť nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť akýmkoľvek spôsobom použitý na ovplyvnenie funkčnosti alebo prevádzky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) spam, phishing, pharm, zámienka, pavúk, prehľadávanie alebo škrabanie; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte ktorékoľvek zo zakázaných použití. (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť akýmkoľvek spôsobom použitý na ovplyvnenie funkčnosti alebo prevádzky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) spam, phishing, pharm, zámienka, pavúk, prehľadávanie alebo škrabanie; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte ktorékoľvek zo zakázaných použití. (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť akýmkoľvek spôsobom použitý na ovplyvnenie funkčnosti alebo prevádzky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) spam, phishing, pharm, zámienka, pavúk, prehľadávanie alebo škrabanie; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte ktorékoľvek zo zakázaných použití. ktorá je alebo môže byť akýmkoľvek spôsobom použitá na ovplyvnenie funkčnosti alebo prevádzky Služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) na spam, phishing, pharming, zámienku, pavúka, prehľadávanie alebo škrabanie; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte ktorékoľvek zo zakázaných použití. ktorá je alebo môže byť akýmkoľvek spôsobom použitá na ovplyvnenie funkčnosti alebo prevádzky Služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) na spam, phishing, pharming, zámienku, pavúka, prehľadávanie alebo škrabanie; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte ktorékoľvek zo zakázaných použití. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte ktorékoľvek zo zakázaných použití. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte ktorékoľvek zo zakázaných použití. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte ktorékoľvek zo zakázaných použití. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte ktorékoľvek zo zakázaných použití. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte ktorékoľvek zo zakázaných použití. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte ktorékoľvek zo zakázaných použití. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte ktorékoľvek zo zakázaných použití. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte ktorékoľvek zo zakázaných použití. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte ktorékoľvek zo zakázaných použití. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte ktorékoľvek zo zakázaných použití alebo (k) zasahujete alebo obchádzate bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek prepojenej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte ktorékoľvek zo zakázaných použití. alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte ktorékoľvek zo zakázaných použití.


ČLÁNOK 13 - VYLÚČENIE ZÁRUKY; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
Nezaručujeme, že používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať z používania služby, budú presné alebo spoľahlivé.
Súhlasíte s tým, že službu môžeme z času na čas stiahnuť na dobu neurčitú alebo službu kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia.
Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používať službu je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré sú vám sprístupnené prostredníctvom služby, sú (pokiaľ nie je výslovne uvedené nami) poskytované na základe "tak, ako sú" a "ako sú k dispozícii" pre vaše použitie, bez akýchkoľvek vyjadrení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane akýchkoľvek implicitných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosť na konkrétny účel, trvanlivosť, právny titul a neporušenie cudzích práv.
Okrem toho služba nezodpovedá za žiadne chyby alebo opomenutia v obsahu, ani za žiadnu stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu, ktorá vznikne v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, preneseného alebo sprístupneného prostredníctvom služby, aj keď bola upozornená na možnosť takýchto chýb alebo opomenutí. Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom, a to aj v prípade, že táto možnosť bola nahlásená. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú prekročenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody v takýchto štátoch alebo jurisdikciách, naša zodpovednosť bude obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom, a to aj v prípade, že táto možnosť bola nahlásená. Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú prekročenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ČLÁNOK 14 – ODŠKODNENIE
Súhlasíte s tým, že odškodníte a zbavíte zodpovednosti spoločnosť Postur a našu materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, agentov, zmluvných partnerov, zmluvných partnerov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, zmluvných partnerov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov pred akýmkoľvek nárokom alebo požiadavkou a proti nemu, brániť sa a chrániť ich, vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie účtovaných akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúceho z vášho porušenia týchto Podmienok používania alebo akéhokoľvek dokumentu, ktorý je v nich obsiahnutý, alebo z vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

ČLÁNOK 15 – ODDELITEĽNOSŤ
Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania považuje za nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, toto ustanovenie bude napriek tomu vynútiteľné v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a nevykonateľná časť sa bude považovať za oddeliteľnú od týchto Podmienok používania, pričom takéto ustanovenie nemá vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek zostávajúcich ustanovení.

ČLÁNOK 16 – UKONČENIE
Povinnosti a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, pretrvajú aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely a účely.
Tieto Podmienky používania platia, pokiaľ ich neukončíte vy alebo my. Tieto Podmienky používania môžete kedykoľvek ukončiť tým, že nám oznámite, že už nechcete používať naše služby, alebo tým, že prestanete používať našu webovú stránku.
Ak podľa nášho vlastného uváženia zlyháte, alebo máme podozrenie, že ste zlyhali s ktoroukoľvek z podmienok alebo ustanovení týchto Podmienok používania, môžeme túto zmluvu kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia a zostanete zodpovední za všetky splatné sumy vrátane dátumu ukončenia; a/alebo v dôsledku toho vám môžeme odoprieť prístup k našim službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ČLÁNOK 17 – CELÁ ZMLUVA
Naše neuplatnenie alebo vymáhanie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok používania nepredstavuje vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.
Tieto Podmienky používania a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme zverejnili na tejto webovej stránke alebo v súvislosti so Službou, predstavujú úplnú dohodu medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby. Nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikácie a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, ale nie výlučne, všetkých predchádzajúcich verzií Podmienok používania).
Akákoľvek nejednoznačnosť vo výklade týchto Podmienok používania sa nesmie vykladať proti strane, ktorá ich navrhla.

ČLÁNOK 18 - ROZHODNÉ PRÁVO
Tieto Podmienky používania a akékoľvek samostatné dohody, na základe ktorých vám poskytujeme služby, sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Írska.

ČLÁNOK 19 - ZMENY PODMIENOK POUŽÍVANIA
Najaktuálnejšiu verziu Podmienok používania si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke.
Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, upraviť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok zverejnením aktualizácií a zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našich webových stránkach. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na našu webovú stránku alebo službu po zverejnení zmien týchto Podmienok používania predstavuje súhlas s týmito zmenami.

ČLÁNOK 20 - KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
Otázky týkajúce sa Podmienok používania by mali smerovať na Info@postur.co.uk
[VLOŽTE IČ DPH]

Prihlásením sa do SMS marketingu od spoločnosti Postur pri pokladni a iniciovaním nákupu alebo prihlásením sa na odber prostredníctvom našich nástrojov na odber súhlasíte s prijímaním opakujúcich sa textových upozornení (na vašu objednávku vrátane pripomenutí zrušených objednávok), ponúk textového marketingu a transakčných textov vrátane žiadostí o recenzie od nás, Aj keď je vaše číslo mobilného telefónu na štátnom alebo federálnom zozname nehovorov. Frekvencia správ sa líši. Súhlas nie je podmienkou nákupu.

Ak si už neželáte dostávať textové marketingové správy a oznámenia, odpovedzte STOP na akúkoľvek mobilnú správu, ktorú sme vám poslali, alebo použite odkaz na zrušenie odberu, ktorý sme vám poskytli v ktorejkoľvek z našich správ. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že alternatívne spôsoby odhlásenia, ako napríklad použitie iných slov alebo požiadaviek, sa nebudú považovať za primeraný spôsob odhlásenia. Za túto službu neúčtujeme žiadne poplatky, ale zodpovedáte za všetky poplatky a platby spojené s textovými správami, ktoré účtuje váš poskytovateľ bezdrôtových služieb. Môžu sa účtovať poplatky za správy a dáta.

Ak máte akékoľvek otázky, pošlite správu HELP na číslo, z ktorého ste správu dostali. Môžete nás tiež kontaktovať na nfo@postur.co.uk pre viac informácií.

Máme právo kedykoľvek zmeniť akékoľvek telefónne číslo alebo krátky kód, ktorý používame na prevádzkovanie služby. Budete informovaní. Súhlasíte s tým, že správy, ktoré pošlete na telefónne číslo alebo krátky kód, ktorý sme zmenili, vrátane žiadostí o STOP alebo POMOC, nemusia byť prijaté a že nie sme povinní vyhovieť žiadostiam uvedeným v takýchto správach.

V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi súhlasíte s tým, že nie sme zodpovední za žiadne zlyhanie, oneskorenie alebo chybu pri poskytovaní akýchkoľvek informácií odoslaných prostredníctvom služby, za žiadne chyby v týchto informáciách a/alebo za žiadne kroky, ktoré môžete alebo nemusíte podniknúť v závislosti od informácií alebo služby.

Naše sľuby

SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM

Náš tím je tu, aby odpovedal na všetky vaše otázky, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

100% BEZPEČNÁ A ZABEZPEČENÁ PLATBA

Rozhodli sme sa zveriť váš nákup spoločnostiam Stripe a PayPal vďaka ich 100% bezpečným službám.

RÝCHLY VKLAD

Vaša objednávka bude odoslaná do 24-48 hodín a doručená k vám domov do 9-14 dní!

SPOKOJNOSŤ ZARUČENÁ

Naše vysoké štandardy kvality zaručujú spokojnosť našich zákazníkov. Okrem toho ponúkame 45-dňovú záruku vrátenia peňazí.