Warunki korzystania

Warunki sprzedaży

Warunki
Ta strona internetowa jest obsługiwana przez firmę Postur. W całej Witrynie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Postur. Postur oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie, Tobie, użytkownikowi, pod warunkiem, że zgadzasz się ze wszystkimi warunkami, politykami i powiadomieniami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą stronę internetową i / lub kupując coś od nas, subskrybujesz naszą "Usługę" i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki świadczenia usług", "Warunki"), w tym wszelkich dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i / lub dostępnych przez hiperłącze. Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, handlowcami i / lub autorami treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy, nie wchodź na Stronę ani nie korzystaj z Usług. Jeśli niniejsze Warunki korzystania są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków korzystania.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego sklepu podlegają również Warunkom korzystania z usługi. Z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i / lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Witryny lub uzyskiwanie do niej dostępu po opublikowaniu zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Ta firma zapewnia nam internetową platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.

SEKCJA 1 - WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
Zgadzając się na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i że wyraziłeś zgodę na umożliwienie nieletnim rodzicom korzystania z tej witryny.
Użytkownik nie może korzystać z naszych produktów w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, a korzystając z Usługi, nie może naruszać żadnych praw w swojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 – WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób wyraźny i (a) mogą obejmować transmisje w różnych sieciach; oraz b) zmiany mające na celu dostosowanie i dostosowanie do wymagań technicznych sieci lub urządzeń połączonych. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane, gdy są przesyłane przez sieci.
Zgadzasz się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której Usługa jest świadczona bez wyraźnej pisemnej zgody od nas, odsprzedawać lub wykorzystywać.
Nagłówki użyte w niniejszej Umowie służą wyłącznie wygodzie i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje podane na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Zawartość tej strony służy wyłącznie ogólnym celom informacyjnym i nie powinna być wykorzystywana jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na zawartości tej strony odbywa się na własne ryzyko.
Ta strona internetowa może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony internetowej w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania informacji na naszej stronie internetowej. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie internetowej.

SEKCJA 4 - ZMIANY USŁUGI I CEN
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online na stronie internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i mogą być zwracane lub wymieniane wyłącznie zgodnie z naszą polityką zwrotów.
Staraliśmy się jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych specjalistów. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie kolorów na monitorze komputera będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług dowolnej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości dowolnego oferowanego przez nas produktu lub usługi. Wszystkie opisy produktów i ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty jakiegokolwiek produktu lub usługi złożone na tej stronie są nieważne, jeśli są zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość jakiegokolwiek produktu, usługi, informacji lub innych materiałów zakupionych lub otrzymanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania lub że błędy w usłudze zostaną poprawione.

ARTYKUŁ 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONCIE
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego złożonego u nas zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą mieć zastosowanie do zamówień złożonych przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i / lub zamówień z tym samym adresem rozliczeniowym i / lub wysyłkowym. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania wszelkich zamówień, które według naszego wyłącznego uznania wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Zobacz naszą politykę zwrotów, aby uzyskać więcej informacji.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani nie wpływamy.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do tych narzędzi na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Wszelkie korzystanie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem Witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i należy upewnić się, że jest świadomy i zgadza się na warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.
W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym dostarczanie nowych narzędzi i zasobów). Te nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom użytkowania.

SEKCJA 8 - LINKI DO STRON TRZECICH
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały stron trzecich.
Linki stron trzecich na tej stronie mogą kierować Cię do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za przeglądanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku ze stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do odpowiedniej strony trzeciej.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA
Wysyłając określone zgłoszenia (takie jak zgłoszenia konkursowe) na naszą prośbę lub bez prośby z naszej strony, przesyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie "Informacje zwrotne"), zgadzasz się, że możemy edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium jakichkolwiek Komentarzy, które nam przesyłasz, w dowolnym czasie i bez ograniczeń. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności Komentarzy; (2) wypłacić rekompensatę za uwagi; lub (3) odpowiadanie na komentarze.
Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani, monitorować, edytować lub usuwać wszelkie treści, które uznamy, według naszego wyłącznego uznania, za niezgodne z prawem, budzące sprzeciw, zawierające groźby, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw, lub które naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki użytkowania. Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własności. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą obraźliwe ani nie będą zawierać żadnych nielegalnych, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod kogoś innego lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia swoich komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez Ciebie lub osoby trzecie.

ARTYKUŁ 10 - DANE OSOBOWE
Przesyłanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Aby wyświetlić naszą politykę prywatności.

ARTYKUŁ 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA
Od czasu do czasu informacje na naszej stronie lub w Usłudze mogą zawierać błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia dotyczące opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasów tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne, w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia). .
Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna data aktualizacji lub odświeżenia określona w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wskazówka, że informacje zawarte w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

ARTYKUŁ 12 - NIEDOZWOLONE UŻYCIE
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania, zabrania się korzystania z Witryny lub jej Treści: (a) w jakimkolwiek nielegalnym celu; b) zachęcanie innych do angażowania się w działalność nielegalną; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych lokalnych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania, ranienia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; f) przedstawiania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłać lub przesyłać wirusów lub jakiegokolwiek innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być wykorzystany w jakikolwiek sposób do wpłynięcia na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spam, phishing, pharm, pretekst, pająk, przeszukiwanie lub scraping; (j) w jakichkolwiek nieprzyzwoitych lub niemoralnych celach; lub (k) zakłócać lub obchodzić zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych zastosowań. (g) przesyłać lub przesyłać wirusów lub jakiegokolwiek innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być wykorzystany w jakikolwiek sposób do wpłynięcia na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spam, phishing, pharm, pretekst, pająk, przeszukiwanie lub scraping; (j) w jakichkolwiek nieprzyzwoitych lub niemoralnych celach; lub (k) zakłócać lub obchodzić zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych zastosowań. (g) przesyłać lub przesyłać wirusów lub jakiegokolwiek innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być wykorzystany w jakikolwiek sposób do wpłynięcia na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spam, phishing, pharm, pretekst, pająk, przeszukiwanie lub scraping; (j) w jakichkolwiek nieprzyzwoitych lub niemoralnych celach; lub (k) zakłócać lub obchodzić zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych zastosowań. które są lub mogą być wykorzystywane w jakikolwiek sposób w celu wpłynięcia na funkcjonalność lub działanie Usługi lub powiązanych stron internetowych, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamu, phishingu, pharm, pretekstu, pająka, indeksowania lub scrapingu; (j) w jakichkolwiek nieprzyzwoitych lub niemoralnych celach; lub (k) zakłócać lub obchodzić funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych zastosowań. które są lub mogą być wykorzystywane w jakikolwiek sposób w celu wpłynięcia na funkcjonalność lub działanie Usługi lub powiązanych stron internetowych, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamu, phishingu, pharm, pretekstu, pająka, indeksowania lub scrapingu; (j) w jakichkolwiek nieprzyzwoitych lub niemoralnych celach; lub (k) zakłócać lub obchodzić funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych zastosowań lub (k) zakłócisz lub obejdziesz funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek połączonej witryny, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych zastosowań. lub (k) zakłócać lub obchodzić zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli naruszysz którekolwiek z zabronionych zastosowań.


ARTYKUŁ 13 - WYŁĄCZENIE RĘKOJMI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi, będą dokładne lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że możemy od czasu do czasu wycofać Usługę na czas nieokreślony lub zakończyć Usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi udostępniane za pośrednictwem Usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności" do użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatność do określonego celu, trwałość, tytuł i nienaruszalność.
Ponadto Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści, ani za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z Usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktu) publikowanych, przesyłanych lub udostępnianych za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli został poinformowany o możliwości wystąpienia takich błędów lub pominięć. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, nawet jeśli taka możliwość została zgłoszona. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na nadmierną lub ograniczoną odpowiedzialność za szkody wtórne lub przypadkowe w takich stanach lub jurysdykcjach, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, nawet jeśli taka możliwość została zgłoszona. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na nadmierną lub ograniczoną odpowiedzialność za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

ARTYKUŁ 14 - ODSZKODOWANIE
Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić Postur i naszą spółkę macierzystą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, wykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, bronić i chronić przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnione honoraria adwokackie pobierane przez jakąkolwiek stronę trzecią w wyniku lub wynikające z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub jakiegokolwiek dokumentu włączonego do niniejszego dokumentu, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

ARTYKUŁ 15 - ROZDZIELNOŚĆ
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzielną od niniejszych Warunków korzystania, takie postanowienie nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

ARTYKUŁ 16 - ROZWIĄZANIE
Zobowiązania i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy pod każdym względem.
Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie, chyba że zostaną wypowiedziane przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub zaprzestając korzystania z naszej strony internetowej.
Jeśli, według naszego wyłącznego uznania, nie wywiążesz się lub podejrzewamy, że nie wywiązałeś się z któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków korzystania, możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do daty rozwiązania włącznie; i/lub w rezultacie możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

ARTYKUŁ 17 - CAŁA UMOWA
Nasze niewykonanie lub niewyegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków korzystania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie internetowej lub w związku z Usługą stanowią całość umowy między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi. Zastępują one wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, zarówno ustne, jak i pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszystkie poprzednie wersje Warunków korzystania).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków użytkowania nie będą interpretowane przeciwko stronie, która je opracowała.

ARTYKUŁ 18 - PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy usługi na rzecz użytkownika, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Irlandii.

ARTYKUŁ 19 - ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA
Możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków użytkowania w dowolnym momencie, odwiedzając tę stronę.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

ARTYKUŁ 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować do Info@postur.co.uk
[WPISAĆ NUMER VAT]

Decydując się na marketing SMS od Postur przy kasie i inicjując zakup lub subskrypcję za pośrednictwem naszych narzędzi subskrypcji, zgadzasz się na otrzymywanie powtarzających się powiadomień tekstowych (dotyczących zamówienia, w tym przypomnień o porzuconym zamówieniu), tekstowych ofert marketingowych i tekstów transakcyjnych, w tym próśb o sprawdzenie od nas, Nawet jeśli Twój numer telefonu komórkowego znajduje się na stanowej lub federalnej liście "nie dzwoń". Częstotliwość wiadomości jest różna. Zgoda nie jest warunkiem zakupu.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać tekstowych wiadomości marketingowych i powiadomień, odpowiedz przez STOP na dowolną wysłaną przez nas wiadomość mobilną lub skorzystaj z linku rezygnacji z subskrypcji, który podawaliśmy Ci w którejkolwiek z naszych wiadomości. Rozumiesz i zgadzasz się, że alternatywne metody rezygnacji, takie jak użycie innych słów lub żądań, nie będą uważane za rozsądny sposób rezygnacji. Nie pobieramy opłat za usługę, ale użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty związane z wiadomościami tekstowymi nałożonymi przez dostawcę usług bezprzewodowych. Mogą obowiązywać opłaty za przesyłanie wiadomości i danych.

Jeśli masz jakieś pytania, wyślij wiadomość POMOC na numer, z którego otrzymałeś wiadomości. Możesz również skontaktować się z nami pod adresem nfo@postur.co.uk, aby uzyskać więcej informacji.

W każdej chwili mamy prawo do zmiany dowolnego numeru telefonu lub krótkiego kodu, którego używamy do obsługi Serwisu. Zostaniesz o tym powiadomiony. Zgadzasz się, że wiadomości wysyłane na numer telefonu lub krótki kod, który zmieniliśmy, w tym prośby o STOP lub POMOC, mogą nie być odbierane i że nie jesteśmy zobowiązani do honorowania żądań zawartych w takich wiadomościach.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie, opóźnienia lub błędy w dostarczaniu jakichkolwiek informacji przesyłanych za pośrednictwem Usługi, wszelkie błędy w takich informacjach i / lub jakiekolwiek działania, które możesz lub nie możesz podjąć w oparciu o informacje lub usługę.

Nasze obietnice

OBSŁUGA KLIENTA

Nasz zespół jest tutaj, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

100% BEZPIECZNA PŁATNOŚĆ

Zdecydowaliśmy się powierzyć Twój zakup Stripe i PayPal dzięki ich w 100% bezpiecznym usługom.

SZYBKI DEPOZYT

Twoje zamówienie zostanie wysłane w ciągu 24-48 godzin i dostarczone do Twojego domu w ciągu 9-14 dni!

SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

Nasze wysokie standardy jakości gwarantują zadowolenie naszych klientów. Dodatkowo oferujemy 45-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.